Zadaniem Działu Kadr i Płac „Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.” jest świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pracowników Grupy Kapitałowej KHW S.A.

Obsługa kadrowa obejmuje usługi z zakresu:

 • prowadzenia akt osobowych pracowniczych,
 • prowadzenia spraw związanych z alokacją pracowniczą, podwyższania kwalifikacji pracowniczych, rozwiazywania i nawiązywania stosunku pracy, wyliczania pracowniczych uprawnień emerytalno-rentowych, nadawania odznaczeń dla pracowników, oceny pracowniczej,
 • wystawiania wszelkich zaświadczeń dotyczących okresów zatrudnienia,
 • wyliczania wszelkich uprawnień do świadczeń pracowniczych wynikających z zapisów Kodeksu pracy oraz Holdingowej Umowy Zbiorowej,
 • wprowadzenia, weryfikowania oraz wyrejestrowywania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • prowadzenia systemu „Płatnik”.

Zadaniem Działu Centralnej Rekrutacji jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości ofert pracy dla potrzeb Grupy Kapitałowej KHW SA i prowadzenie bazy danych kandydatów do pracy, która daje obraz kompetencji wnioskodawcy oraz pozwala na dobrą jakościowo realizację wytycznych Biura Zarządu KHW SA lub potrzeb Kierownictwa Zakładów Górniczych.

Obsługa płacowa obejmuje usługi z zakresu:

Obliczeń Wynagrodzeń:

 • obliczanie i realizacja wypłat wynagrodzeń,
 • dokonywanie potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów do różnych instytucji lub na wniosek pracownika,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń dla celów emerytalnych - RP-7,

Ubezpieczeń ZUS:

 • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby,
 • realizacja wypłat z tytułu świadczeń ZUS( urlopy macierzyńskie, ojcowskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.),
 • rozliczanie odprowadzonych składek ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalnych i rentowych pod względem potwierdzania absencji chorobowej i wypłaconych świadczeń,

Rozliczeń Podatku PIT:

 • naliczanie i odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie rocznych rozliczeń PIT,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • realizacja wypłat z tytułu stypendiów fundowanych i dofinansowania kosztów kształcenia,
 • obsługa zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych organów egzekucyjnych dotyczących wynagrodzeń pracowników,

Deputatu Węglowego:

 • obsługa deputatu węglowego dla pracowników i emerytów w zależności od form realizacji(talony węglowe, ekwiwalent w gotówce, skup w kasie, zwrot do naliczenia do wynagrodzenia),
 • wydawanie talonów węglowych (koordynatorzy ds. deputatu węglowego w kopalni),
 • realizacja deputatu węglowego na podstawie wyroków alimentacyjnych.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obejmuje usługi w zakresie:

 • opracowania Regulaminu ZFŚS, zasad wykonawczych i tabel dotacji,  rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS, sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wydatkowania środków ZFŚS
 • realizacji świadczeń, w tym: wczasów pod gruszą, wypoczynku dla dzieci, zapomogi i pomocy finansowej, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, działalności turystycznej.

Obsługa roszczeń pracowniczych obejmuje usługi w zakresie:

 • naliczanie i realizacja wypłaty rent wyrównawczych zgodnie z wyrokiem sądowym lub zawartą ugodą pozasądową,
 • naliczanie świadczeń należnych rentobiorcy z tytułu wypłacanej renty wyrównawczej,
 • realizacja wypłat odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.