Zakres działania Zespołu Księgowości Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Zadaniem Zespołu Księgowości Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest obsługa księgowa, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowo-podatkowej Spółki oraz zewnętrznych podmiotów,
z którymi zawarto umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Aktualnie do obsługiwanych przez Zespół zewnętrznych podmiotów należą:
Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowicki Węgiel Sp. z o.o., Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Obsługa księgowa jest realizowana przez:

 • Dział Środków Trwałych (KST)
 • Dział Obsługi Bankowej (KOB)
 • Dział Kosztów Własnych (KKW)
 • Dział Obsługi Należności (KON)
 • Dział Obsługi Zobowiązań (KOZ)
 • Dział Rozliczeń Podatkowych (KRP)
 • Dział Sprawozdawczości (KS)

Podstawowy zakres i zadania ww. działów przedstawia się następująco:

Dział Środków Trwałych

 1. Ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji.
 2. Rozliczanie zleceń inwestycyjnych i leasingu.
 3. Obsługa podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
 4. Uzgadnianie kapitałów z aktualizacji wyceny.
 5. Obsługa księgowa zakupu środków trwałych w budowie.

Dział Obsługi Bankowej

 1. Obsługa księgowa wyciągów bankowych i raportów kasowych.
 2. Rozliczanie zaliczek i delegacji pracowników.
 3. Obsługa kasy głównej, kasy ZFŚS i kasy PKZP.
 4. Obsługa PKZP.

Dział Kosztów Własnych

 1. Ewidencja i rozliczanie kosztów własnych.
 2. Obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Rozliczanie projektów celowych.

Dział Obsługi Należności

 1. Obsługa księgowa sprzedaży działalności podstawowej i pozostałej.
 2. Obsługa księgowa rozrachunków z kontrahentami z tytułu należności.
 3. Monitoring i windykacja należności.

Dział Obsługi Zobowiązań

 1. Obsługa księgowa zakupu materiałów i usług.
 2. Obsługa księgowa rozrachunków z kontrahentami z tytułu zobowiązań.

Dział Rozliczeń Podatkowych

 1. Rozliczanie poniższych podatków oraz zobowiązań publiczno-prawnych:
  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • wpłaty z zysku;
  • podatku VAT;
  • podatku akcyzowego;
  • podatku od czynności cywilno-prawnych;
  • wpłat na PFRON;
  • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • opłaty eksploatacyjnej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi.

Dział Sprawozdawczości

 1. Sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej i łącznej.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości skonsolidowanej.
 3. Raportowanie  wg zasad PSR i MSSF.
 4. Kalkulacja i ewidencja rezerw.
 5. Wycena inwestycji długoterminowych oraz instrumentów finansowych.
 6. Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości,w tym Planu Kont.