REGULAMN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA „MAŁY SZKRAB”

Żłobek „ Mały Szkrab”  przy ulicy Bernarda Krawczyka 1 w Katowicach działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (Dz.U. 2013.1457), zwanej dalej ustawą Żłobkową.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368) .
 4. Statutu.
 5. Regulaminu organizacyjnego.
 6. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice.
 7. Konwencji o Prawach Dziecka.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
 1. organizację pracy Żłobka
 2. rejestrację obecności,
 3. ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku,
 4. obsadę osobową Żłobka,
 5. zasady funkcjonowania Żłobka,
 6. odbiór dziecka,
 7. opłaty,
 8. żywienie i wyprawka.
 1. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
 1. prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych,
 2. prawa dzieci.
 1. Osoby przebywające na terenie placówki są zobowiązane do stosowania się do jego   

§ 2

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat.
 2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
 1. od poniedziałku do piątku w godzinach  6.00 – 17.00,
 2. pięć dni w tygodniu,
 3. 12 miesięcy w roku kalendarzowym,
 1. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być wydłużony. Za sytuację szczególną uznaje się m. in.:
 1. chorobę rodzica/opiekunów prawnych, delegację rodzica/ opiekunów prawnych powodujące dezorganizację życia rodzinnego na podstawie oświadczenia przedłożonego do Dyrektora lub Organ Założycielski Żłobka,
 2. nagłą zmianę sytuacji życiowej rodzica/ opiekuna prawnego mającą bezpośredni wpływ na opiekę nad dzieckiem nie dłużej jednak niż przez 2 tygodnie (na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego złożonego każdorazowo u Dyrektora Żłobka),
 3. nieprzewidziany dłuższy pobyt dziecka w żłobku zgłoszony w dniu pobytu dziecka telefonicznie.
 1. Dyrektor Żłobka wyraża zgodę na pobyt dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin dziennie po przeprowadzonej konsultacji z opiekunami.
 2. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne.
 3. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w Umowie o świadczenie usług opieki.
 4. Dzieci mogą zostać objęte opieką w Żłobku wyłącznie na podstawie zawartej z Rodzicem/Opiekunem prawnym umowy o świadczenie usług opieki.
 5. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych na piśmie z podaniem przyczyny.

 

ROZDZIAŁ II

Rejestracja obecności

§3

 1. Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności godzinowego pobytu dziecka w Żłobku:
 1.  Dyrektor Żłobka, w pierwszym dniu miesiąca, przygotowuje dla każdej grupy rejestr dzienny, godzinowego pobytu dziecka w żłobku, który przekazywany jest  opiekunom pracującym w poszczególnych grupach.
 2. Każdego dnia opiekunowie uzupełniają rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka.
 3.  W ostatnim dniu miesiąca Organ Założycielski lub Dyrektor placówki podlicza rejestry dzienne godzinowego pobytu dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy żłobka

§ 4

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka chodzącego do żłobka, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, po wcześniejszym umówieniu się z Dyrektorem Żłobka lub opiekunką.
 2. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych personel Żłobka zachęca rodziców/opiekunów prawnychdo pozostania z dzieckiem nasali.
 3. Czas pobytu dziecka w Żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzebdziecka.

§ 5

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

Rozkład dnia:

Godziny

Zajęcia

6.00 – 9.00

Schodzenie się dzieci do żłobka

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 11.00

Zajęcia ogólnorozwojowe

11.00 – 12.00

Swobodna działalność dzieci, pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 - 12.45

Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

12.45 – 14.30

Leżakowanie, pora snu lub wypoczynku dzieci

14.30 – 15.00

 Podwieczorek

15.00 – 17.00

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

 

ROZDZIAŁ IV

Obsada osobowa Żłobka

§ 6

 1. Dyrektorowi Żłobka podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
 2. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka jego zadania przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora Żłobka.

§ 7

 1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są:
 1. wiekiem dzieci, do których zgodnie z „ustawą żłobkową” przysługuje jeden opiekun na 8 dzieci w przypadku  dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun dla 5 dzieci przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. całkowitą liczbą miejsc w żłobku,
 3. przyjęciem dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki.
 1. Dyrektor Żłobka w porozumieniu z Organem Założycielskim Żłobka ustala obsadę osobową, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi i racjonalne wykorzystanie kadr.
 2. W Żłobku Mały Szkrab, osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie.
 3. Obowiązki i uprawnienia pracowników Żłobka określają zakresy czynności, Regulamin organizacyjny Żłobka, Kodeks pracy i inne przepisy.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 8

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. wyżywienie,
 3. higienę snu i wypoczynku,
 4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
 7. działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,
 8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 10. opiekę i pomoc pedagogiczną.

§ 9

 1. W Żłobku funkcjonują grupy dziecięce.
 2. Dopuszcza się możliwość  łączenia grup dziecięcych,  dla celów organizacyjnych.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci z poszanowaniem prawa do prywatności.
 4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, uprawniony personel Żłobka zobowiązany jest udzielić rodzicom/opiekunom prawnym informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
 5. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, Dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki  przez Żłobek. Jeżeli rodzice /opiekunowie prawni kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług Żłobka, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie w Żłobku. Ponadto rodzicom/opiekunom prawnym wydaje się pisemną opinię z możliwością weryfikacji przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną dla małych dzieci. Dziecko będzie mogło uczęszczać do placówki jedynie po okazaniu opinii psychologa o możliwości uczęszczania do Żłobka i zalecanych metodach pracy wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej oraz pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji Rodzica/Opiekuna prawnego o współpracy z opiekunami przy realizacji zaleceń terapeutycznych. W przypadku braku współpracy Rodzica/Opiekuna prawnego w sytuacjach opisanych powyżej Dyrektor Żłobka ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług opieki bez okresu wypowiedzenia.

§ 10

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic/opiekun prawny lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe.
 2. W przypadku choroby dziecka Żłobek nie zapewnia opieki. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się stan podgorączkowy, dziecko odsyła się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic/opiekun prawny informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny ( np. astma, temp.> 39˚).W przypadku braku kontaktu z Rodzicem/Opiekunem prawnym, w trosce o zdrowie dziecka, personel Żłobka ma prawo wezwać pogotowie. Ewentualne koszty tego wezwania ponosi Rodzic/Opiekun prawny dziecka.
 4. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, to rodzic/opiekun prawny ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi. W przypadku przyprowadzenia do żłobka dziecka chorego, z objawami takimi jak kaszel, ropny katar, gorączka, wysypka lub inne niepokojące, wskazujące na chorobę objawy, personel Żłobka ma prawo do odmowy przyjęcia dziecka do placówki.

§ 11

Z powodów organizacyjnych rodzice/opiekunowie prawni winni informować Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę możliwości do godz. 08:30.

§ 12

 1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną osobę.
 2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
 1. dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć,
 2. opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci,
 3. każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 4. opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 5. opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka,
 6. obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
 7. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

ROZDZIAŁ VI

Odbiór dziecka

§ 13

 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun prawny dziecka przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie potwierdzenia odebrania dziecka z placówki.
 2. Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecko może być odebrane przez pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 3. Wykaz osób , o którym mowa w ust.2, zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 2. pokrewieństwo;
 3. adres zamieszkania,
 4. nr dowodu tożsamości,
 5. nr telefonu kontaktowego;
 6. datę i podpis rodziców/opiekunów prawnych;

 

 1. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice/opiekunowie prawni lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie, pod wpływem alkoholu i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi (osobą upoważnioną), Dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisny przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 

ROZDZIAŁ VII

Opłaty

§ 14

 1. Opłata miesięczna za uczestnictwo dziecka w żłobku wynosi 359,56 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) ale w związku z pozyskaniem środków przez Organ Założycielski z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 opłata miesięczna zostanie obniżona o 53,56 zł (pięćdziesiąt trzy złote 56/100).
 2. Uczestnik Projektu (rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 306,00 zł (słownie: trzysta sześć złotych 00/100) płatne z góry do 10 dnia każdego następnego miesiąca(nieobecność dziecka w żłobku nie stanowi podstawy do odliczenia części opłaty).
 3. Pozyskane środki z programu MALUCH plus 2017 w wysokości  53,56 zł (pięćdziesiąt trzy złote 56/100) miesięcznie na dziecko przeznaczone będą na dodatkowe zajęcia z logopedii oraz zajęcia  z języka angielskiego.
 4. Środki z programu Maluch plus żłobek „Mały Szkrab” otrzymuje do 31 grudnia 2017r.
 5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organ Założycielski.
 6. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6

o numerze: 51 1240 4315 1111 0010 7169 4156.

 1. Opłaty są pobierane z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w Projekcie.
 2. Pozostałe koszty uczestnictwa Dziecka w żłobku pokrywane są ze środków uzyskanych przez Organ Założycielski w ramach Projektu.
 3. Wysokość comiesięcznej opłaty określonej w § 13 ust. 1  może ulec zmianie.  

 

ROZDZIAŁ VIII

Żywienie i wyprawka

§ 15

 1. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy zorganizować i podawać dzieciom w żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
 2. Dzieci w każdym momencie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów, wody). Do żłobka będą dostarczone przez firmę cateringową następujące posiłki:
 1. śniadanie,
 2. obiad składający się z dwóch dań wraz z kompotem z owoców,
 3. podwieczorka.
 1. Jeżeli dziecku jest podawane mleko modyfikowane,  rodzic dostarcza je do żłobka w opisanym pojemniku z informacją o dawkowaniu ilości mleka.
 2. Dzieci poniżej pierwszego roku życia karmione są według zaleceń Instytutu Matki
  i Dziecka oraz wskazań lekarza pediatry.

§ 16

 1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców/opiekunów prawnych  w:
 1. domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
 2. pampersy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające;
 3. oznakowaną pidżamkę, skarpetki na zmianę z antypoślizgową podeszwą, ubranie na zmianę (2 komplety), ubranie wierzchnie umożliwiające wyjście na plac zabaw, szczoteczkę do zębów, szczoteczkę do włosów, kosmetyki do pielęgnacji (krem na odparzenia, krem z filtrem itp.)
 4. jeśli dziecko używa to smoczek i butelki (podpisane).
 1. Rzeczy dziecka muszą być podpisane.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do prania i dostarczania czystych:
 • pidżamek – 1 raz na 2 tygodnie,
 1. Jeżeli dziecko:
 1. korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice/opiekunowie prawni mogą przekazać je personelowi Żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
 2. ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice/opiekunowie prawni winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki,
 3. ma zaleconą dietę eliminacyjną - może być ona realizowana w Żłobku na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego. Zalecenia lekarskie powinny zawierać określenie jednostki chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych
  i przeciwwskazanych, niezbędnych do opracowania właściwej diety.
 1. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii oraz zabawek  ani posiadać innych niebezpiecznych przedmiotów.

§ 17

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 2. Skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych na piśmie z podaniem przyczyny.

 

ROZDZIAŁ IX

Prawa dziecka

§ 18

Dziecko ma prawo w szczególności do:

 1. równego traktowania,
 2. korzystania z usług Żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka, opartych na standardach opieki,
 3. akceptacji takim jakie jest,
 4. opieki i ochrony,
 5. poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
 6. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
 7. nietykalności fizycznej,
 8. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 9. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 10. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 11. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
 12. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 13. odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,
 14. odwiedzin rodziców/opiekunów prawnych w czasie pobytu w Żłobku.

 

ROZDZIAŁ X

 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

§ 19

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy:
 1. przestrzeganie statutu Żłobka,
 2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczeniu usług opieki,
 3. przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 6. informowanie o wszelkich zmianach dotyczących numeru telefonu rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz innych ważnych danych na temat dziecka,
 7. niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o zdiagnozowanych zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 8. dostarczeniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka  oraz każdorazowo po przebytej chorobie. Zaświadczenie należy dostarczyć rano, w dniu przyprowadzenia dziecka do Żłobka po chorobie. W przypadku braku zaświadczenia, personel ma prawo odmówić przyjęcia do Żłobka.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni  mają obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i Organ Założycielski.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosować się do nich.

§ 20

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do :

 1. uzyskiwania na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka,
 4. wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań Żłobka. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka Organowi Założycielskiemu Żłobka, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany dyrektor Żłobka.
 6. rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

 

ROZDZIAŁ XI

Obowiązki Żłobka w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka

§ 21

 1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Żłobku, Żłobek ma obowiązek niezwłocznie:
 1. udzielić pierwszej pomocy,
 2. powiadomić pogotowie,
 3. powiadomić Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka,
 4. jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa – powiadomić najbliższą jednostkę Policji.
 1. Na żądanie Rodzica/Opiekuna prawnego ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumentację wewnętrzną w zakresie wpisów dotyczących Żłobka.

 

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 22

Dyrektor lub Organ Założycielski Żłobka, obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny Żłobka.

§ 23

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią :

 1. Umowa na świadczenie usług opieki.
 2. Statut żłobka.

§ 24

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze żłobka. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzje wiążące podejmuje Dyrektor Żłobka.