Cel 

Kurs Finanse dla niefinansistów przeznaczony dla osób które nie posiadają wiedzy na temat finansów. Kurs przygotowuje do praktycznego odczytywania zawartości sprawozdania finansowego oraz analizowania wyników finansowych.  Wiedza zdobyta na kursie z finansów pomoże uczestnikowi zrozumieć otoczenie finansowe, dzięki czemu uczestnik  będzie mógł odnajdywać potrzebne informacje w sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio je analizować. Kurs pozwala poznać podstawowe zagadnienia i terminy  świata finansów dzięki czemu umożliwi to swobodną komunikację z osobami zajmującymi się na co dzień z finansami.

Program 

I. Rachunkowość jako źródło informacji nie tylko dla służb finansowych.
a) Cele rachunkowości
b) Odbiorcy rachunkowości
c) Rachunkowość jako język biznesu:
- Zdarzenie gospodarcze i jego udokumentowanie
- Zapis księgowy – podstawowe źródła informacji
- Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia
- Przychody i koszty działalności
d) Podstawowe zasady rachunkowości

II. Bilans
1. Struktura i zawartość poszczególnych pozycji bilansu aktywów i pasywów
a) Aktywa trwałe:
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- Należności długoterminowe
- Inwestycje długoterminowe
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
b) Aktywa obrotowe:
- Zapasy
- Należności krótkoterminowe
- Inwestycje krótkoterminowe
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
c) Należne wpłaty na kapitał fundusz własny.
d) Udziały akcje własne.
d) Kapitał własny:
- Kapitał (fundusz) podstawowy
- Kapitał (fundusz )zapasowy i rezerwowy
- Kapitał z aktualizacji wyceny
- Zysk / strata netto
e) Zobowiązania:
- Rezerwy na zobowiązania
- Zobowiązania długoterminowe
- Zobowiązania krótkoterminowe
- Rozliczenia międzyokresowe
f) Wycena składników majątkowych.
g) Praktyczny przypadek  czytania bilansu.
h) Odzwierciedlenie operacji gospodarczych na bilans – praktyczne przykłady

III. Rachunek zysków i strat.
a) Treść i warianty rachunku zysków i strat.
b) Segmenty działalności.
c) Wynik finansowy
d) Praktyczny przypadek czytania rachunku zysków i strat
e) Odzwierciedlenie operacji gospodarczych na rachunek zysków i strat – przykłady
f) Budżetowanie – planowanie oraz kontrola kosztów

IV. Rachunek przepływów finansowych
a) Płynność finansowa
b) Analiza cash-flow - przypadki
c) Metody sporządzania sprawozdania
d) Różnice pomiędzy zyskiem a gotówką  – warsztaty

V. Wskaźniki finansowe oraz podstawowe modele i zasady ekonomiczne
a) Wskaźniki rentowności
b) Wskaźniki wykorzystania majątku
b) Wskaźniki wykorzystania kapitałów
c) Próg rentowości – prognozowanie zysków
d) Analiza wrażliwości
e) Dźwignia operacyjna i finansowa

VI. Planowanie finansowe oraz ocena projektów finansowych
a) Koszt pieniądza
b) Zmiana wartości pieniądza w czasie.
c) Ocena projektów finansowych:
- Okres zwrotu
- Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
- Wartość bieżąca netto NPV

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

900 PLN

Czas trwania

16 godzin (2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice